4E TRANCHE AWB PDF

De Awb als aanbouwwet Vierde tranche algemeen Advies RvS […] Het wetsvoorstel omvat drie onderwerpen: bestuursrechtelijke geldschulden, bestuurlijke handhaving, in het bijzonder de bestuurlijke boete, en attributie. De Raad van State maakt per onderwerp algemene opmerkingen, gevolgd door artikelsgewijs commentaar. Inleiding 1. Bestuursrecht, burgerlijk recht en strafrecht Het wetsvoorstel voor de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht Awb illustreert met de twee belangrijkste onderdelen die het bevat, de bestuursrechtelijke geldschulden en de bestuurlijke handhaving, het krachtenveld waarbinnen het algemene bestuursrecht zich ontwikkelt. Dat wordt enerzijds bepaald door de dynamiek van het bestuursrecht zelf, anderzijds door de verhouding van het bestuursrecht tot andere rechtsgebieden, in dit geval in het bijzonder het burgerlijk recht en het strafrecht.

Author:Yorg Faebar
Country:Honduras
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):14 January 2005
Pages:60
PDF File Size:18.34 Mb
ePub File Size:3.57 Mb
ISBN:208-7-57075-873-2
Downloads:44564
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MalagisDeze titel is van toepassing op geldschulden die voortvloeien uit: a. Deze titel is niet van toepassing op verplichtingen tot betaling van een geldsom voor het in behandeling nemen van een aanvraag. Deze titel is niet van toepassing op verplichtingen tot betaling die bij uitspraak van de administratieve rechter zijn opgelegd. De verplichting tot betaling van een geldsom wordt bij beschikking vastgesteld. De beschikking vermeldt in ieder geval: a.

De betaling geschiedt binnen zes weken nadat de beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, tenzij de beschikking een later tijdstip vermeldt. Bij of krachtens wettelijk voorschrift kan een andere termijn voor de betaling worden vastgesteld.

Bij wettelijk voorschrift kan worden bepaald dat een geldsom moet worden betaald zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld. In dat geval wordt tevens bepaald binnen welke termijn de betaling moet plaatsvinden. Indien de belanghebbende binnen redelijke termijn daarom verzoekt, wordt de op het bestuursorgaan rustende verplichting tot betaling zo spoedig mogelijk alsnog bij beschikking vastgesteld. Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, geschiedt betaling door bijschrijving op een daartoe door de schuldeiser bestemde bankrekening.

Betaling geschiedt in euro, tenzij.

J.B.ARCHIBALD MACLEISH PDF

Vierde Tranche Awb

Algemeen 1. De Awb als aanbouwwet Artikel , tweede lid, van de Grondwet draagt de wetgever op algemene regels van bestuursrecht vast te stellen. In de memorie van toelichting bij het eerste gedeelte van de Algemene wet bestuursrecht Awb Kamerstukken II , 21 , nr. De Algemene wet bestuursrecht wordt in een aantal "tranches" tot stand gebracht.

LYNN SPIGEL MAKE ROOM FOR TV PDF

Aanpassingswet vierde tranche Awb

Deze titel is van toepassing op geldschulden die voortvloeien uit: a. Deze titel is niet van toepassing op verplichtingen tot betaling van een geldsom voor het in behandeling nemen van een aanvraag. Deze titel is niet van toepassing op verplichtingen tot betaling die bij uitspraak van de administratieve rechter zijn opgelegd. De verplichting tot betaling van een geldsom wordt bij beschikking vastgesteld.

BLANCHOT LA ESCRITURA DEL DESASTRE PDF

Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht

.

Related Articles