DOLENC TRANSFORMATORI PDF

Brazahn Koliku e snagu transformirati svaki od upotrebljenih transformatora? Izraunati dozvoljeno trajanje preoptereenja za: Motori i Transformatori Documents. Predavanja — Transformatori — Documents. Koliki ima transformator B graen slino transformatoru A, ako su linearne dimenzije transformatora B tri puta poveane u odnosu na transformator A? Osnovi elektrotehnike — Transformatori Documents.

Author:Meztisho Bajora
Country:Honduras
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):9 October 2005
Pages:59
PDF File Size:17.38 Mb
ePub File Size:19.90 Mb
ISBN:504-2-39073-122-7
Downloads:27317
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZulularKada je rastavlja K otvoren voltmetar pokazuje napon 0, a ako ga zatvorimo voltmetar pokazuje napon V. Koliki je linijski napon izvora? Transformatori Dolenc — [PDF Document] Ovo su izolacioni transformatori napravljeni da snabdevaju Koliki su linijski naponi na sekundaru ako je primar transformatora prikljuen na nazivni napon? Da li se pri toma i u kojim granicama mijenja indukcija u jezgri?

AGU Katalog — strujni transformatori Documents. Transformator uzima iz mree u praznom hodu W. Viduthalai — Anton Balasingham Kolika e struja tei u kratkospojenom namotu transformatora? Na osnovu poznatih podataka skicirajte fazorski dijagram transformatora za provedeni pokus optereenja.

Transformatori — vts- masine Motori i Transformatori Documents. Izraunati dozvoljeno trajanje preoptereenja za: Predavanja — Transformatori — Documents.

Pokusom optereenja transformatora dobiveni su sljedei podaci: Izraunati struju faze sekundara i tranwformatori faze primara, te fektor snage cos na primarnoj strani za sluaj kada je svaka faza sekundara optereena kondenzatorom kapaciteta F prema slici. Published on Oct View 64 Download 2. Shematski prikazite transformayori transformatora jednofazno i oznaite pripadne brojeve namota za pojedine regulacijske poloaje.

Kolikom snagom se transformator smije opteretiti uz uvjet da ukupni gubici ne budu vei od nazivnih? Koliku e snagu transformirati svaki od upotrebljenih transformatora? Koliki ima transformator B graen slino transformatoru A, ako su linearne dimenzije transformatora B tranwformatori puta poveane u odnosu na transformator A?

Koliki napon pokazuje voltmetar, ako je napon izvora 20 V nazivne frekvencije? Elektricni transformatori i generatori Documents. Meuinduktivitet i zrani transformatori slike Engineering.

Osnovi elektrotehnike — Transformatori Documents. EEP Transformatori S koja dva transformatora je to mogue realizirati uvaavajui pravila paralelnog rada i koje prikljuke treba spojiti paralelno? Omske otpore i rasipanje zanemariti. Energetski Uinkoviti Distribucijski Transformatori Documents. Gubici zbog histereze proporcionalni su kvadratu indukcije.

Transformatori Dolenc Na transformatoru je izveden pokus praznog hoda ime su dobiveni sljedei podaci: Izraunajte kolikim kapacitetom treba opteretiti svaku fazu sekundara transformatora da bi struja na primarnoj strani transformatora imala iznos jednak polovini struje magnetiziranja. Napon izvora je 3 kV, a frekvencija je Hz. Torusni transformatori — Uvod Documents. Zadatak 18 U homogenom tijelu razvija se konstantno 2 kW gubitaka pri emu se tijelo zagrije u beskonano dugom doenc na temperaturu 80 C.

Meuinduktivitet i zrani transformatori Education. Za transformatore su jo poznati podaci napona kratkog spoja: Related Posts

CONCEPTOS DE GENETICA KLUG Y CUMMINGS PDF

Transformatori - Dolenc.pdf

Koliki napon pokazuje voltmetar, ako je napon izvora 20 V nazivne frekvencije? Da li se pri toma i u kojim granicama mijenja indukcija u jezgri? Gubici zbog histereze proporcionalni su kvadratu indukcije. Ovo su izolacioni transformatori napravljeni da snabdevaju Elektricni transformatori i generatori Documents. Published on Oct View 64 Download 2. S koja dva transformatora je to mogue realizirati uvaavajui pravila paralelnog rada i koje prikljuke treba spojiti paralelno?

IEC 61829 PDF

DOLENC TRANSFORMATORI PDF

Kada je rastavlja K otvoren voltmetar pokazuje napon 0, a ako ga zatvorimo voltmetar pokazuje napon V. Koliki je linijski napon izvora? Transformatori Dolenc — [PDF Document] Ovo su izolacioni transformatori napravljeni da snabdevaju Koliki su linijski naponi na sekundaru ako je primar transformatora prikljuen na nazivni napon? Da li se pri toma i u kojim granicama mijenja indukcija u jezgri? AGU Katalog — strujni transformatori Documents. Transformator uzima iz mree u praznom hodu W. Viduthalai — Anton Balasingham Kolika e struja tei u kratkospojenom namotu transformatora?

LEGO 8206 PDF

Fern Elektricni transformatori i generatori Documents. Osnovi elektrotehnike — Transformatori Documents. Koliki napon pokazuje voltmetar, ako je napon izvora 20 V nazivne frekvencije? Koliki su linijski naponi na sekundaru ako je primar dlenc prikljuen na nazivni napon?

Related Articles