LUMANG TIPAN NG BIBLIA PDF

Ano ang Bibliya? Tanong: "Ano ang Bibliya? Ito ay Aklat na walang katulad at natatangi sa lahat ng Aklat. Ang Biblita ay binubuo ng 66 na mga aklat.

Author:Zukasa Arashigore
Country:Togo
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):28 February 2014
Pages:435
PDF File Size:4.44 Mb
ePub File Size:3.16 Mb
ISBN:908-8-87088-350-6
Downloads:43297
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JuzilLumang Tipan at Bagong Tipan - Ano ang pagkakaiba? Sa maraming kaparaanan, ang dalawang ito ay magkapareho. Ang Lumang Tipan ang pundasyon; ang Bagong Tipan naman ay itinayo sa pundasyon ng Lumang Tipan kalakip ang mga natupad na hula at mga kapahayagang mula sa Diyos.

Ang Lumang Tipan ang nagtatag ng mga prinsipyo na naglalarawan ng mga katotohanan sa Bagong Tipan. Ang Lumang Tipan ay naglalaman ng maraming mga hula na naganap sa Bagong Tipan. Ang Lumang Tipan ay nakatuon sa kasaysayan ng isang bansa; ang Bagong Tipan naman ay nakatuon sa isang Persona na nanggaling sa bansang ito. Ipinakikita sa Lumang Tipan ang poot ng Diyos laban sa kasalanan habang may ilang sulyap sa kanyang biyaya ; ipinakikita naman sa Bagong Tipan ang biyaya ng Diyos sa mga makasalanan habang may sulyap sa Kanyang poot.

Itinala sa Lumang Tipan ang pagbibigay ng Kautusan ng Diyos. Ang mga pisikal at materyal na pagpapala ay ipinangako sa Lumang Tipan Deuteronomio , na nagbigay daan sa espiritwal na pagpapala sa Bagong Tipan Efeso Ang mga hula sa Lumang Tipan na tumutukoy sa pagdating ng Kristo, ay kahanga hanga ang pagkakadetalye.

Kahit ang mga mahirap na intindihing hula tungkol kay Kristo ay binigyang linaw at katuparan sa Bagong Tipan. Halimbawa, hinulaan ni Propeta Isaias ang tungkol sa kamatayan ng Mesiyas Isaias 53 , at ang pagtatatag ng Kanyang kaharian Isaias Hindi nagbigay si Isaias ng anumang ideya tungkol sa panahon sa pagitan ng Kanyang pagdurusa at sa pagtatayo ng Kanyang kaharian, kung ang dalawang pangyayaring ito ba ay magaganap sa loob ng ilang taon.

Ngunit sa Bagong Tipan, naging maliwanag na may dalawang pagdating ang Mesiyas: sa Kanyang unang pagdating Siya ay magdurusa at mamamatay at mabubuhay na mag-uli , at sa Kanyang ikalawang pagdating ay itatayo Niya ang kanyang Kaharian. Dahil ang kapahayagan ng Diyos sa Kasulatan ay nagpapatuloy o progresibo, inihayag ng mas maliwanag sa Bagong Tipan ang mga prinsipyo na itinatag sa Lumang Tipan.

Inilalarawan sa aklat ng Hebreo na si Hesus ang punong saserdote at kung paano Niya pinalitan ang lahat ng mga paghahandog sa Lumang Tipan na pawang mga anino lamang. Nilinaw ang kahulugan ng kautusan sa Bagong Tipan upang ipakita sa mga tao ang kanilang pangangailangan ng kaligtasan at ipinaliwanag na ang Kautusan ay hindi ginawa upang maging daan sa kaligtasan Roma Nakita sa Lumang Tipan ang pagkawala ng paraiso para kay Adan; ipinakikita naman sa Bagong Tipan kung paanong muling nabawi ang paraiso sa pamamagitan ng ikalawang Adan si Kristo.

Ipinahayag sa Lumang Tipan na ang tao ay nahiwalay sa Diyos sa pamamagitan ng kasalanan Genesis 3 , ang Bagong Tipan naman ang naghahayag na maaari ng maibalik ang relasyon ng tao sa Diyos Roma Hinulaan sa Lumang Tipan ang buhay ng Mesiyas. Itinala sa apat na Ebanghelyo ang buhay ni Hesus habang ipinaliwanag naman sa mga sulat ng mga Apostol ang Kanyang buhay at kung paano tayo tutugon sa lahat ng Kanyang ginawa.

Sa pagbubuod, ang Lumang Tipan ang nagtatag ng pundasyon para sa pagdating ng Mesiyas na maghahandog ng Kanyang sarili para sa kasalanan ng sanlibutan 1 Juan Ang Bagong Tipan ang nagtala ng ministeryo ni Hesu Kristo at nagpapaalala kung ano ang Kanyang ginawa at kung paano tayo tutugon doon.

Ipinakilala sa dalawang Tipan ang banal, mahabagin at makatarungang Diyos na napopoot sa kasalanan ngunit inibig na iligtas ang makasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pagtubos. Sa parehong Tipan, ipinakilala sa atin ng Diyos ang Kanyang sarili at kung paano tayo makalalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya Genesis ; Efeso sa Panginoong Hesu Kristo.

KATHAKA SAMHITA PDF

Lumang Tipan

Tanakh[ baguhin baguhin ang batayan ] Ang Hudaismong Rabiniko ay kumikilala ng 24 aklat ng Tekstong Masoretiko na karaniwang tinatawag na Tanakh o Bibliyang Hebreo bilang autoritatibo. Gayunpaman, ang pananaw na ito ay papalaking itinatakwil ng mga modernong iskolar. Halimbawa, ang ilang mga edisyon ng Septuagint ay kinabiblangan ng 1—4 Macabeo o Awit samantalang ang iba ay wala nito. Lumang Tipan ng Kristiyanismo[ baguhin baguhin ang batayan ] Ang mga Simbahang Romano Katoliko , Ortodoksong Oriental at Silangang Ortodokso ay nagsama ng mga aklat na hindi isinama sa kanon ng Hudaismo at kalaunan ay hindi isinama ni Martin Luther na tinawag na deuterokanonikal na mga aklat at itinuring na apokripa ng mga Protestante. Ang basehan ng pagsasama ng mga aklat na deuterokanonikal ng Katoliko at Ortodokso ay ang maagang saling Griyego ng Tanakh na Septuagint na ang pinakasiniping salin sa Griyegong Bagong Tipan ng mga siping Lumang Tipan. Ang sa mga sipi ng Bagong Tipan mula sa Lumang Tipan kabilang ang mga salita ni Hesus ay sinipi mula sa saling Septuagint. Binanggit ng mga manunulat na Kristiyano gaya nina Gelasius at Origen na ang Asumpsiyon ni Moises ang reperensiya ng Sulat ni Judas

CLASE OSTRACODA PDF

Lumang Tipan – Ang mga Aklat ni Moises

.

SCARECROW JULIE HOCKLEY PDF

Ano ang Bibliya?

.

28F512 PDF

Lumang Tipan at Bagong Tipan - Ano ang pagkakaiba?

.

Related Articles