PRAVOPIS SRPSKOG JEZIKA PDF

Sadraj: 1. Veliko i malo slovo 1. Velikim slovima se pie Malim slovima piu se

Author:Zulutaxe Narg
Country:Bahrain
Language:English (Spanish)
Genre:Medical
Published (Last):21 May 2014
Pages:267
PDF File Size:9.22 Mb
ePub File Size:3.45 Mb
ISBN:887-4-20113-311-1
Downloads:18345
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GardasarSadraj: 1. Veliko i malo slovo 1. Velikim slovima se pie Malim slovima piu se Spojeno i odvojeno pisanje rei - sloenice Spojeno i odvojeno pisanje rei - polusloenice Piu se sa crticom Glasovi i glasovne promene Glas J Pravopisni znaci Kombinovanje znakova Pisanje tuih rei Merne jedinice SI Veliko i malo slovo Velikim slovima se pie: 1.

Poetak reenica: Tamo sam se lepo proveo. Lina imena i prezimena, nadimci i atributi koji su sastavni deo tog imena, npr. Neka lina imena u sebi sadre pomonu re, ako se takva re stavi na poetak imena, tada se pie velikim slovom, a u drugim poloajima malim: De Gol ali i arl de Gol, Leonardo da Vini Imena boanstava: Perun, Vesna, Zevs, Bog, Gospod, Svevinji iz potovanja, ali u uzreicama i izrazima sa malim slovom: Neka nam bog pomogne 5.

Ostali geografski nazivi more, reke, planine - samo prvo slovo veliko : Fruka gora, Atlanski okean, Jadransko more, Balkansko poluostvro Imena nebeskih tela samo prvo slovo veliko : Venera, Severnjaa, Mleni put, Velika kola Zemlja, Sunce i Mesec kada ne znae nebeska tela piu se malim slovom: na mesec, sa zemlje, mlado, krupno sunce Imena i nazivi administrativnih podruja prvo slovo veliko : Junobaki okrug, Novosadska armijska oblast Istorijski dogaaji prvo slovo veliko : Prvi svetski rat, Kosovska bitka, Oktobarska revolucija Imena sklopljenih sporazuma i mira prvo slovo veliko : Karlovaki mir, Novosadski dogovor Obraanje iz potovanja samo kada se obraamo pojedincu : Vi, Va, Ti, Tvoj Prisvojni pridevi na ov, ev i in: Jovanov, Miloev, Perin Dvojaka upotreba je dozvoljena ako je re ulica neobavezna: Ulica Alekse antia Alekse antia ulica , ili ul.

Alekse antia, ul. Devet Jugovia Malim slovima piu se: 1. Nazivi kulturnih, duhovnih i drutveno-politikih pokreta: realizam, romantizam, stari vek, srenji vek, humanizam Uesnici pokreta i ratova: solunac, panci Marke proizvoda: boing, mig, faks, div, najke, via, koda, rizling, loza, viljamovka ako se naziv proizvoda uzima kao naslov patenta, doputa se pisanje velikim slovom: "Boing " Nazivi kolskih predmeta: matematika, srpski jezik, fiziko vaspitanje ipak, kada je u pitanju slubena prepiska moe i velikim slovom 5.

Imena ivotinja i zajednike imenice ako se upotrebljavaju uopteno: onaj arov, ovaj belac 6. Nazivi biljaka: dragoljub, ladole, mukatla, jorgovan 7. Zvanja, titule: despot, vod, car, predsednik, patrijarh, profesor, doktor, sveti apostol Pavle, sveti Sava ako se misli na linost, ali Sveti Sava ako je praznik Prisvojni pridevi na ski, ki, ki : novosadski, vraki Spojeno i odvojeno pisanje rei - sloenice Pravilo je da se sloenice piu spojeno: 1. Redni brojevi: ezdesetogodinji, dvestoti, Imenice: Rodoljub, Beograd, Gazimestan, kinoteka, aerodrom, elektroprivreda, dvadesetpetogodinjak, nalivpero, automehaniar Pridevi: svetlozeleni, tamnoplavi, mrkout ako se misli na nijanse, ali i sa crticom ako se misli na kombinaciju boja: plavo-bela, crveno-beli Prilozi: kadkad, kojekuda, takorei Re put s jednolanim brojem: jedanput, dvaput, triput ali odvojeno: etiri puta, pet puta, sto puta Imenica podne sa predlozima do, posle i pre pie se dvojako: kao imenica pie se zajedno Toga popodneva smo sve uradili.

Spojeno i odvojeno pisanje rei - polusloenice Piu se sa crticom: 1. Ugljen-dioksid, kalijum-sulfat, fer-plej, top-lista, fiks-ideja, ah-granitura, auto-trke, auto-reli, remek-delo, spomen-ploa Ako je prvi deo polusloenice jedno slovo: a-osnove, x-zraci, A-bomba Termin s radiom kao komunikacijskim sredstvom: radio-talasi, radio-amateri, radio-telegrafista ali bez crtice u znaenju ustanove: Radio Novi Sad, Radio Sombor Kombinacija brojeva ili broja i imenice: tri-etiri dana, sedam-osam uenika, godinu-dve, sat-dva ako je broj vielan, pie se crta: dvadeset jedan - dvadeset dva; takoe crtu, a ne crticu treba pisati u polusloenicama tipa: raketa zemlja - zemlja, zemlja vazduh 5.

Priloke parne polusloenice: manje-vie, danas-sutra, zbrda-zdola, kad-tad, dan-danas Uzvici: tuc-muc, bla-bla, av-av, hi-hi-hi Kombinacijama sa brojem: godinjica, asovni rad U dvojnim prezimenima ako se ne menja prvi deo: Savi-Petrovi ako se prvi deo menja, crtica se ne pie: Vuk Stefanovi Karadi Polusloenice se piu odvojeno: 1.

Izrazi sastavljeni od predloga i neke druge rei: do tamo, do kraja, do vienja, na primer, bez sumnje Re put iza rednih brojeva i zamenica: drugi put, sedmi put, svaki put, neki put Kod glagola na -i ii : ii u, ii emo, rei ete Piu se spojeno: 1. Izrazi sastavljeni od predloga i neke druge rei: odonda, usput, naalost, naizgled, odpoetka, bestraga, dodue U prostom futuru kod glagola sa infinitivom na -ti priati : priau, priae, igraemo, pevaete Piu se dvojako predlozi od i do u spojevima sa prilozima kad, sad, tad: dokada i do kada, dosad i do sada, otkad i od kada, odsad i od sada, otad i od tada, odonda i od onda Piu se i spojeno i odvojeno u zavisnosti od znaenja: 1.

Uoi praznika i u oi me gledaj 2. Napolje izai i na polje pala rosa 3. Zasada je sve u redu - u znaenju privremenosti i za sad ovo je za sad - namena 4.

Naveliko se pria i na veliko se trguje 5. Nakraj sela ive i na kraj s kraja na kraj 6. Doboga loe i do boga se uje 7. Zaas e se vratiti i za as naui sve za sledei as 8. Naglas itaj i na glas izaao na glas Reca NE 1. Reca ne pie se uvek odvojeno od glagola: ne sluaju, ne umarajui se, ne mogu, ne prepoznajui, ne ume Izuzetak ine: nisam, neu, nemam, nemoj, i trpni glagolski pridev: nepokoena, neugraeno Reca ne pie se uvek spojeno sa imenicama, pridevima i predlozima: nemir, nesrea, neobian, neveseo, nikako, nezanimljivo Reca LI 1.

Reca li se pie odvojeno: Jesi li nauio? Da li su zavrili? Jeste li dobro? Bi li putovao? Ne bi li ste uradili? Hoete li zapisati? Glasovi i glasovne promene Glas J se: 1. Ne umee u grupe glasova ai, ei, oi, io, ui: kai, neimar, doista, stoik, uistinu, fioka, avion, bio, radionica, radio, violina, milion Iza i, a ispred a i e redovno se pie u svim prostim i izvedenim reima: avijacija, ideja, istorija, armija, premijer Kod prideva na -ijski: istorijski, serijski, komijski, azijski U imperativu glagola: pij, pijmo, pijte, nalij, nalijmo, brijmo Glas d se ne jednai ispred s i : predsednik, podiati, gradski, odseliti, odtampati Nema jednaenja u rei vostvo 3.

Nema jednaenja u sastavu sloenica: podtaka, podtekst, predas Jednaenje suglasnika po mestu i nainu tvorbe: 1. N se ne menja u m u sloenicama: jedanput, stranputica, vanbrani U raznim tuicama: nokdaun, trajhbreher, gangster, brejkdens Panja: Pravilno je samo: odeljenje, oboljenje, zapaljenje, deljenje, isceljenje Uproavanje suglasnikih grupa: 1. Glas je u superlativu se udvaja: najjai, najjednostavniji U novijoj leksici prihvataju se udvajanja istih suglasnika tako gde bi uproavanje dovelo do nejasnoe; dakle, dozvoljeno je: naddravni, poddijalekt, superrevizija Panja: Pravilno je rei samo zavisan ili nezavisan u smislu samostalnosti : zavisni i nezavisni lanovi..

Nepostojano A: 1. Predlozi nad, pod, pred uvek imaju -a ispred oblika mnom: nada mnom, preda se Predlozi s i k uvek dobijaju -a ispred istih ili slinih suglasnika s, z, , , k, g, h : sa svetom, sa kolima, sa mnom

BEHRINGER MX3242X MANUAL PDF

Kako se piše: Pravopis srpskog jezika

.

BOUYER AS 1105 PDF

Pravopis Srpskog Jezika

.

JORGE BRUCE NOS HABIAMOS CHOLEADO TANTO PDF

Pravopis: spojeno ili odvojeno?

.

LA AMIGDALITIS DE TARZAN PDF

Правопис српскога језика – тврд повез

.

Related Articles